Polityka prywatności

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Firma Konserwacje i Remonty Kominów Przemysłowych Prace Wysokościowe – Jacek Maćkiewicz w Chodzieży zapewniała będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Firma dysponuje, że:

1. Firma Konserwacje i Remonty Kominów Przemysłowych Prace Wysokościowe – Jacek Maćkiewicz z siedzibą: 64-800 Chodzież, Ofiar Gór Morzewskich 6, jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszła wskutek zawieranych z Państwem umów, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg itp.

2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez Firmę Konserwacje i Remonty Kominów Przemysłowych Prace Wysokościowe – Jacek Maćkiewicz , jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa cywilnego i gospodarczego.

3. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez Firmę Konserwacje i Remonty Kominów Przemysłowych Prace Wysokościowe – Jacek Maćkiewicz w Chodzieży dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych z Firmą. W wymagających tego przypadkach Firma ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.

Firma Konserwacje i Remonty Kominów Przemysłowych Prace Wysokościowe – Jacek Maćkiewicz w Chodzieży deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

 • wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do Firmy,
 • marketing usług własnych oraz promowanie działalności Firmy i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

4. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Firmę Konserwacje i Remonty Kominów Przemysłowych Prace Wysokościowe – Jacek Maćkiewicz w Chodzieży, w tym profilowaniu.

5. Osobom, których dane Firma przetwarza przysługują prawa:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Firma Konserwacje i Remonty Kominów Przemysłowych Prace Wysokościowe – Jacek Maćkiewicz w Chodzieży przechowywała będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa gospodarczego, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Firmy.

7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Firmą Konserwacje i Remonty Kominów Przemysłowych Prace Wysokościowe – Jacek Maćkiewicz w Chodzieży umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy informatyczne, firmy dokonujące przeglądów instalacji oraz firmy dokonujące napraw usterek

8. Firma, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

9. Z Firmą Konserwacje i Remonty Kominów Przemysłowych Prace Wysokościowe – Jacek Maćkiewicz w Chodzieży skontaktować można się:

 • telefonicznie: +48 504-081-644
 • drogą mailową: admin@mackiewiczkominy.pl

10. Pliki „COOKIES”

 • Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 • Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 • W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
  • sesyjne
  • „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
 • Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).